آیا سرورها از GRUB پشتیبانی می کنند؟

خیر- Kernel و initrd در زمان ایجاد سرور از طریق hypervisor به سرور اختصاص داده می شن.