رشد ۲۵.۵۴ میلیارد دلاری بازار تکنولوژی ابری در صنعت سلامت

رشد ۲۵.۵۴ میلیارد دلاری بازار تکنولوژی ابری در صنعت سلامت

در سال 202۰، بازار جهانی تکنولوژی ابری در صنعت سلامت با 21.47% افزایش، رشد قابل توجهی داشته باشد، به نحوی که در سال 202۱، این رشد به ۲۳% نیز